Varför Digitala Västerbotten

Under 2015 ansökte Region Västerbotten tillsammans med regionens kommuner, Örnsköldsviks kommun  samt Västerbottens läns landsting finansiering hos Tillväxtverket för ett projekt döpt till Digitala Västerbotten. I projektansökan var projektet indelat i sex delmål utifrån indelningen i den Regionala digitala agendan (RDA). Dessa delmål var samverkan, digital kompetens, e-förvaltning, e-tjänster, e-hälsa och e-lärande.

Projektets mål var att att utveckla och bredda samverkan över organisationsgränserna, för att genom digitalisering kunna effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten av kvalitativa e-tjänster för invånare, företag och besökare. (länk till projektansökan, pdf) Projektet beviljades projektmedel och genomfördes mellan 2016-2018. Resultatet blev e-tjänstesamverkan mellan 15 kommuner med Skellefteå kommun som färdledande kommun med mål och syfte att gemensamt producera kvalitativa e-tjänster.

Den kanske viktigaste erfarenheten från projektet blev arbetet kring delmålet digital kompetens. Projektet hade i ansökan budgeterat för en 50% tjänst för att arbeta med kompetensfrågor inom området digital transformation men under projektets sista projektår arbetade nästan två projektledare heltid inom området. Mottagandet hade blivit över förväntan positivt mycket beroende på inspirationen från företaget DigJourney, som tidigare kommit ut med boken “Digital transformation”. 

För att fortsätta arbetet med digitalisering inom regionen ansöktes ytterligare projektfinansiering under 2018 via Tillväxtverket och Socialfonden i norr till projekten Vägledande principer (länk till projektet) och DIGAD (länk till projektet). Bedömningen gjordes att resurser behövdes fortsättningsvis till att utveckla processen och kompetensen kring digital transformation. För att skapa en bredare samverkansplattform formaliserades arbetet med de nätverk som drivits och skapats i regionen under namnet Samverkan Digitalisering (länk).

Projektnamnet Digitala Västerbotten har efter projektets slut på ett naturligt sätt blivit samlingsnamnet för den samverkan och de projekt som vi driver i regionen, tillika vårt gemensamma konferens Digitala Västerbotten (länk). Ambitionen är att  samla alla resurser under ett namn och skapa en gemensam strävan mot digitalisering utifrån den Regionala Digitala Agendan (RDA). I regionen strävar vi alla mot det Digitala Västerbotten.