RegInera

Regionen och kommunernas ägande av Inera

Inom regionen är samtliga kommuner och Region Västerbotten nu delägare i Inera. Genom sitt delägande av Inera kan större samordning skapas för att kunna genomföra Ineras vision.

Vision Inera

Bild 1. Ineras vision om tillgänglig offentlig information

Inom region Västerbotten har samtliga kommuner kraftsamlat och frigjort en resurs för att på lång sikt öka tempot när det gäller kommunernas digitalisering av välfärdstjänster. Projektet har namnet RegInera och ska via samarbetet mellan kommuner och Regionen och stödet av Inera, ge tillgången till fler och kvalitativa e-tjänster. Projektet RegInera agerar inte självständigt utan är en naturlig del av samverkan i regionen och övriga projekt som pågår under samverkan Digitala Västerbotten. 

Projektet har under 2019 informerat samtliga kommuners ledningsgrupper om Inera och den planering som görs kring det kommande kommunerbjudandet. Tidsramen var förskjuten och under våren 2020 planerade projektet aktiviteter riktade både till tjänstemän och politiker för att höja kompetensen kring Inera och kommunernas ansvar kring ägandet. Under inledningen av 2020 har förutsättningarna inom Inera förändrats. En genomlysning av företaget har sedan tidigare inletts men fått fullt utslag under årets inledning. Det har inneburit en ny inriktning för företaget med strategi, styrning och ramverk. Det konkreta blev att programrådet för kommunerna avskaffades och presentationen av kommunerbjudandet senarelades. Viktigt för Inera är att kunna hantera verksamheten långsiktigt med tydligt affärsplan och finansiering. Ägarrådet beslöt under maj att anta Ineras nya strategi och ett kompletterande ägarråd kommer att hållas under hösten. Projektets ambition är nu att kunna skapa en plattform för samverkan med övriga regionala projekt i regionen.