Projektet DIGILO – Digital kompetens

Projektet DIGILO vill höja den digitala kompetensen hos administrativ personal och stödfunktioner, så att de aktivt kan delta i framtidens arbetsliv och i arbetsplatsens digitala transformation. Kommunerna och regionerna i övre Norrland står inför stora utmaningar, demografiska, ekonomiska och kompetensförsörjningsmässiga, dessutom i en ny konkurrenssituation i och med nyindustrialiseringen av Norrland med digitala förtecken. Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga både för individen, kommunerna och regionens verksamheter.

Projektet DIGILO är ett tvåårigt projekt med kommunerna Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Piteå  samt Region Västerbotten, finansierat via socialfonden ESF. I projektet DIGAD pågår just nu en omfattande kompetenssatsning för 15 mindre kommuner och genom att ta vara på erfarenheterna och lärresurser från detta projekt kan DIGILO utveckla kompetenssatsningen vidare mot de större kustkommunerna och regionen.

Projektet är indelat i två faser. I analys- och planeringsfasen är syftet att kartlägga de digitala förutsättningarna och kunskaperna inom målgruppen administrativ personal och stödfunktioner i deltagande organisationer samt att ta fram projekt- och aktivitetsplan. Till stöd i analysen kommer workshops att hållas för att förankra, skapa samsyn, gemensam målbild samt hur uppföljning och utvärdering ska genomföras. Projektet kommer att använda den mall för förändringsteori som ESF tillhandahåller för att ta fram en effektkedja för projektet.

Projektets mål är att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom offentlig administration samt att stärka förmågan hos organisationens stödfunktioner att praktiskt leda och genomföra digitalt förändringsarbete.

För att uppnå projektets mål avser projektet nå följande delmål:

– Ökad motivation att delta i den digitala utvecklingen

– Höjd digital kompetens

– Kunskap om stödfunktioners roll i den digital förändringen

– Alla oavsett kön ska ha lika möjligheter att delta och bidra till den digitala utvecklingen

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden

Projekttiden är mellan 2021-03-01 – 2023-02-28