Vägledande principer för e-tjänste och verksamhetsutveckling

Projektets övergripande mål är att förenkla vardagen för både medborgare och företag vid sina kontakter med offentlig verksamhet och inriktar sig på förtroendefullt bemötande samt leverans av efterfrågade e-tjänster.  

Syfte 

Projektet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och regionala medel, syftar till att utveckla och fylla en kompetenslucka i realiseringen av e-tjänster utifrån konceptet tjänstedesign och leveransen av kvalitativa och efterfrågade e-tjänster till medborgare och företag utifrån de framtagna vägledande principerna. Kunskapshöjningen leder till ökad förståelse och vikten av att aktivt arbeta med informationssäkerhet, processkartläggning och förändringsledning för effekthemtagning av gjorda investeringar. 

Mål 

Projektets mål är att deltagande kommuner utvecklar sina processer och verksamhetsutvecklar med utgångspunkt ur de sedan tidigare framtagna vägledande principerna i projektet Digitala Västerbotten. Delmålen är att deltagande kommuner erhållit kunskap om tjänstedesign, de vägledande principerna är implementerade, kunskap och verktyg finns för att arbeta med informationssäkerhet, processkartläggning och förändringsledning. Projektets aktiviteter kommer i huvudsak att arbeta med seminarier/workshops för att höja kompetens kring informationssäkerhet, tjänstedesign, de vägledande principerna samt processkartläggning och förändringsledning. 

Målgrupp 

Projektet riktar sig till kommunernas ledningsfunktion, HR/personalfunktionen, kontaktpersonerna i kommunerna samt verksamhetsansvariga för publicerade e-tjänster. Den sekundära målgruppen som sedan direkt påverkas av utfallet är medborgare och företagare genom kvalitativt bättre utformade e-tjänster utifrån fastställda behov. 

Projekttid 

190101-211231 

Projektledare är Kaj Backman
Kontaktuppgifter: kaj.backman@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-616 57 47

ERUF Logga

Aktuellt just nu 

Under 2020 genomförs kompetenshöjning som ska ge fler och bättre verktyg för att arbeta med digitalisering och införandet av e-tjänster ute i kommunerna. Kompetenshöjningen genomförs i samverkan med Inera och i samråd med Digitala kontoret i Skellefteå kommun som leder e-tjänstsamverkan i länet. 

Kompetenshöjning genomförs bland annat via workshopstillfällen, dessa genomförs i Lycksele alternativt via videokonferens, däremellan eget arbete på hemmaplan. Arbetet pågår under 2020 och innefattar kunskapsområdena tjänstedesign, processkartläggning, förändringsledning och effekthemtagning, se bild nedan vad workshoparna bland annat innehåller. 

Efter medverkan i workshops har deltagarna arbetat med tillämpning av e-tjänster med tillhörande förändring i verksamhetsprocesserna. Deltagarna har fått ytterligare kompetens inom förändringsledning, tjänstedesign, processbeskrivning och utvärderingsmetoder.  

Informationssäkerhet 

Det finns ett uttalat behov från kommunerna att arbeta mer systematiskt inom informationssäkerhet. Inom ramen för projektet har dialog förts med SKRs informationssäkerhetsteam hur arbetet kan komma igång, det har även genomförts en workshopsserie kring Klassaverktyget under våren 2019.  

Alla kommuner i Västerbotten har besvarat SKRs webbenkät kring informationssäkerhetsarbete som genomfördes 2019. Region Västerbotten arrangerade en temadag 17 mars 2020 kring systematiskt informationssäkerhetsarbete som bland annat förhöll sig till resultat från webbenkäten.